برای مشاهده مقالات مرتبط با هر شماره، روی شماره مورد نظر کلیک کنید.

دوره 12 (1402)

شماره 2

پاییز و زمستان 1402

شماره 1

طبق شماره نامه 82285مورخ 17/4/1402کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان مجله از "پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی" به «تحقیقات تاریخ اقتصادی ایران» تغییر یافت.