دوره 12 (1402)
شماره 2
پاییز و زمستان 1402
شماره 1
طبق شماره نامه 82285مورخ 17/4/1402کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان مجله از "پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی" به «تحقیقات تاریخ اقتصادی ایران» تغییر یافت.
دوره 11 (1401)
دوره 10 (1400)
دوره 9 (1399)
دوره 8 (1398)
دوره 7 (1397)
دوره 6 (1396)
دوره 5 (1395)
دوره 4 (1394)
دوره 3 (1393)
دوره 2 (1392)
دوره 1 (1391)

علمی-پژوهشی