1- دریافت مقاله از طریق سامانه

2. داوری اولیه در مورد همه مقالات ،توسط  سردبیر و هیات تحریریه  انجام می شود.( مدت زمان حداقل 10 روز)

  3. هر مقاله حداقل  توسط دو داور ارزیابی می گردد.

 4.  در هنگام داوری رتبه علمی هر مقاله (علمی، ترویجی، مروری) تعیین  و همراه نتایج داوری به نویسنده مقاله اعلام می شود.

 5نویسنده محترم موظف است  اصلاحات   مورد نظر را در  متن مقاله اعمال و گزارش مکتوب  آن را برای طرح در هیات تحریریه مجله ارسال نماید. 

6- در صورت تایید در داوری نهایی، طرح مقاله در هیات تحریریه

7- تعیین نوبت انتشار