اهداف و چشم انداز:

- کوشش و تشریک مساعی در جهت تاسیس دانش تاریخ اقتصادی و اجتماعی در ایران

2- تلاش در جهت ایجاد حوزه‌های پژوهشی ویژه تاریخ اجتماعی و اقتصادی در ایران

3- همگرایی بین مطالعات تاریخ اجتماعی و تاریخ اقتصادی ایران