اهداف و چشم انداز

اهداف

1- کوشش و تشریک مساعی در جهت رشد و گسترش دانش تاریخ اقتصادی و اجتماعی در ایران؛

2- تلاش در جهت ایجاد حوزه‌های پژوهشی ویژه تاریخ اجتماعی و اقتصادی در ایران؛

3- هم‌افزایی میان دو حوزه پژوهشی مطالعات تاریخ اجتماعی و تاریخ اقتصادی ایران.

رویکرد موضوعی

بر این اساس، از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می‌شود تا مقالات پژوهشی خود را در وجوه گوناگون اجتماعی و اقتصادی در طول تاریخ ایران، از جمله در زمینه‌های زیر، ارسال فرمایند:

  •  موضوعات و مسائل اجتماعی
  • بحث‌های نظری و روش‌شناسی در حوزة تاریخ اجتماعی؛ -ترویج و توسعه دانش و یافته‌های پژوهشی دربارة تاریخ اجتماعی‌: قشرها و طبقات اجتماعی؛ معیشت و زندگی روزانه؛ باورهای اجتماعی و فرهنگی؛ جمعیت؛ مهاجرت؛ نهادها‌ی اجتماعی؛ حوادث طبیعی؛ بیماری؛ بهداشت و پزشکی؛ روستا و شهرنشینی؛ آداب و رسوم؛ زندگی شبانی و کوچ‌روئی؛ مطالعات تطبیقی تاریخ اجتماعی ایران و دیگر کشورها؛ آداب و رسوم؛ تاریخچه تاریخ اجتماعی؛ بحث‌های نظری و دیدگاه‌ها در حوزه تاریخ اجتماعی؛ طبقات اجتماعی؛ معماری و اماکن‌؛ معیشت و زندگی روزانه؛ باورهای اجتماعی و فرهنگی؛ جمعیت؛ مهاجرت؛ امور و خدمات اداری و شهری و نهادهای اجتماعی؛ حوادث طبیعی؛ بیماری؛ بهداشت و پزشکی و ‌دیگر زمینه‌های خاص پژوهش در تاریخ اجتماعی.
  •  موضوعات و مسائل اقتصادی
  • ترویج و توسعه دانش و یافته‌های پژوهشی دربارة تاریخ اقتصادی: تاریخچه تاریخ اقتصادی؛ مباحث نظری؛ روش‌شناسی؛ تاریخ اقتصاد شهری؛ روستایی و شبانی؛ اقتصاد بازار و بازرگانی؛ نهادی اقتصادی؛ تغییر و تحولات اقتصادی ایران؛ اندیشه اقتصادی و دیگر زمینه‌های مربوط، تولید، توزیع، درآمد، تجارت، داد و ستد، پول، سکه، ثروت، مالیات، معیشت، کار، ثروت ملی، کنشگران اقتصادی، موسسات اقتصادی، کارخانجات، شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های خدماتی، کشاورزی، نظام زمینداری، نظام‌های اقتصادی، نظریه‌های اقتصادی، اندیشه‌های اقتصادی، ایدئولوژی‌های اقتصادی، فقر، بیکاری، تورم، فساد اقتصادی، رشوه خواری، قوانین اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی در ایران و سایر بحث‌های مرتبط با  تاریخ اقتصادی ایران.