اهداف و چشم انداز

اهداف

1- کوشش و تشریک مساعی در جهت رشد و گسترش دانش تاریخ اقتصادی  در ایران؛

2- تلاش در جهت ایجاد حوزه‌های پژوهشی ویژه تاریخ  اقتصادی در ایران؛

3- هم‌افزایی میان دو حوزه پژوهشی مطالعات تاریخ  تاریخ اقتصادی ایران.

رویکرد موضوعی

بر این اساس، از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می‌شود تا مقالات پژوهشی خود را در وجوه گوناگون اقتصادی در طول تاریخ ایران، از جمله در زمینه‌های زیر، ارسال فرمایند:

  • ترویج و توسعه دانش و یافته‌های پژوهشی دربارة تاریخ اقتصادی: تاریخچه تاریخ اقتصادی؛ مباحث نظری؛ روش‌شناسی؛ تاریخ اقتصاد شهری؛ روستایی و شبانی؛ اقتصاد بازار و بازرگانی؛ نهادی اقتصادی؛ تغییر و تحولات اقتصادی ایران؛ اندیشه اقتصادی و دیگر زمینه‌های مربوط، تولید، توزیع، درآمد، تجارت، داد و ستد، پول، سکه، ثروت، مالیات، معیشت، کار، ثروت ملی، کنشگران اقتصادی، موسسات اقتصادی، کارخانجات، شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های خدماتی، کشاورزی، نظام زمینداری، نظام‌های اقتصادی، نظریه‌های اقتصادی، اندیشه‌های اقتصادی، ایدئولوژی‌های اقتصادی، فقر، بیکاری، تورم، فساد اقتصادی، رشوه خواری، قوانین اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی در ایران و سایر بحث‌های مرتبط با  تاریخ اقتصادی ایران.