مدیر مسئول


صفورا برومند استادیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ

سردبیر


نیره دلیر دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


حسین آبادیان استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی ایمان پور استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


ناصر تکمیل‌همایون استاد/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ اجتماعی

 • .
 • eci.socialhistoryihcs.ac.ir
 • 88046891

اعضای هیات تحریریه


احمد بادکوبه هزاوه دانشیار گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

اعضای هیات تحریریه


سید احمدرضا خضری استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

اعضای هیات تحریریه


شهرام جلیلیان استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


ابوالحسن فیاض انوش دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

تاریخ،

اعضای هیات تحریریه


محمد علی کاظم‌بیگی دانشیارگروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

اعضای هیات تحریریه


سید بیوک محمدی استاد گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علوم اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


سید حسین میرجلیلی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اقتصاد

اعضای مشورتی هیات تحریریه


احسان افکنده استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ

اعضای مشورتی هیات تحریریه


صفورا برومند استادیار /پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ ایران، تاریخ مسیحیت در ایران، سکه شناسی، تاریخ هنر

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سیدرحیم ربانی‌زاده استادیار/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ ایران اسلامی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


نگار ذیلابی استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ تمدن اسلامی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


زهیر صیامیان گرجی استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ

اعضای مشورتی هیات تحریریه


ربابه معتقدی Factually member of National Library of and Archives of Iran

تاریخ

 • .
 • ro_hastiyahoo.com
 • 000000

مدیر داخلی


اعظم ریاحی دکتری تاریخ ایران اسلامی

تاریخ ایران اسلامی

 • .
 • eco.socialhistoryihch.ac.ir
 • .

سرویراستار


رضا حسینی سرویراستار

فلسفه

 • rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد


صدیقه صادقی مکی ویراستار ارشد

باستان شناسی

 • sadeghi.makiihcs.ac.ir