علمی-پژوهشی

علمی-ترویجی

علمی-پژوهشی

4. بررسی فرایند بینواسازی جامعه شهری و ارزیابی واکنش فرودستان در سده دهم هجری؛ با رویکرد به منازعات قدرت در سده اول حکمرانی صفوی

شهرام یوسفی فر؛ سیدمحمدحسین محمدی؛ کریم نجفی برزگر؛ جمشید نوروزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.30465/sehs.2021.39107.1771