بررسی فرایند بینواسازی جامعه شهری و ارزیابی واکنش فرودستان در سده دهم هجری؛ با رویکرد به منازعات قدرت در سده اول حکمرانی صفوی

شهرام یوسفی فر؛ سیدمحمدحسین محمدی؛ کریم نجفی برزگر؛ جمشید نوروزی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 299-232

https://doi.org/10.30465/sehs.2021.39107.1771