دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-120 ((پاییز وزمستان93)) 
4. وضعیت اقتصادی اصفهان در دوران آل‎بویه

صفحه 51-67

علی غلامی فیروزجائی؛ محسن پرویش