پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (SEHS) - فرایند پذیرش مقالات