پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (SEHS) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است