پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (SEHS) - بانک ها و نمایه نامه ها