پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (SEHS) - واژه نامه اختصاصی