پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (SEHS) - اخبار و اعلانات