پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (SEHS) - اهداف و چشم انداز