پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (SEHS) - پرسش‌های متداول