نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین‎المللی امام خمینی قزوینhoabadian

چکیده

این مقاله روابط اقتصادی ایران و آلمان را از منظری نوین بررسی می‌کند. مقالة حاضر، تلاش می‌کند با اتکا به نظریه‌‌ای در اقتصاد سیاسی که برجسته‌ترین نمایندة آن پل سوئیزی است، ماهیت روابط اقتصادی آلمان را با ایران به بحث گذارد. این نظریه عبارت است از نظریة تجدید تقسیم مناطق نفوذ قدرت‌های سرمایه‌داری در کشورهای هم‌جوار که نهایتاً به جنگ منجر می‌شود. بنابراین، فرضیة اصلی مقالة حاضر این است که آلمان از دورة بیسمارک به بعد، به قدرتی اقتصادی در عرصة جهانی مبدل شده بود. این قدرت در شرایطی که کشورهای استعماری، اغلب نقاط جهان را در دستان خود گرفته بودند، تلاش می‌کرد بازاری مناسب برای کالاهای خود بیابد و به منبعی قابل اعتماد از مواد خام دست پیدا کند. یکی از این کشورها ایران بود. آلمان از دورة بیسمارک به بعد، تلاش کرد جاپایی در ایران باز کند؛ این تلاش با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بود و تا تحولات شهریور بیست، تداوم یافت. در ادامة این رقابت‌ها، دو جنگ بزرگ جهانی هم شکل گرفت که ماهیت آن به بازتعریف نقش قدرت‌های بزرگ اقتصادی در مناطق گوناگون جهان مربوط می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nature of Iran-Germany Economic Relationsin 1898–1940

نویسنده [English]

  • Hossein Abadian

Associate Professor, Imam Khomeini International University, hoabadian@yahoo.com

چکیده [English]

The present article deals with the economic relations between Iran and Germany from a new perspective. It attempts to base its investigation upon a theory in economic politics whose greatest representative is Paul Marlor Sweezy. He developed the theory of dividing the colonial portions and domains of influence of capitalistic countries in other areas of the world which ultimately leads to war. The major hypothesis of this study is that Germany after Bismarck turned into a great economic power in the world. This economic power attempted to find an adequate market for its products at a time when the great colonizers had occupied most parts of the world. Italso sought to find reliable and constant sources of raw materials. One of the countries which could provide raw materials for Germany was Iran and since the time of Bismarck, Germany intended to secure a place for itself in Iran. These attempts underwent a great deal of ups and downs which persisted till September 1947. Competitions to obtain both raw materials and markets led to the ignition of two great world wars whose nature is related to the redefinition of the roles of the great economic powers in various regions of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran-Germany economic relations
  • German banks
  • theory of dividing the colonial portions and domains of influence
  • raw materials market
  • great powers competition