شناسنامه علمی شماره

چکیده

پژوهش‌نامة تاریخ اجتماعی و اقتصادی
دوفصل‌نامة علمی ـ ترویجی
سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان 1392
صاحب‌امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیرمسئول و سردبیر: شهرام یوسفی‌فر
مدیر اجرایی: اعظم ریاحی
 
هیئت تحریریه

احمد هزاوه بادکوبه


دانشیار تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران
صفورا برومند


استادیار تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ناصر تکمیل‌همایون


استاد علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید احمدرضا خضری


استاد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران
سیدرحیم ربانی‌زاده


استادیار تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ابوالحسن فیاض انوش


استادیار تاریخ، دانشگاه اصفهان
محمد علی کاظم‌بیگی


دانشیار تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران
بیوک محمدی


دانشیار علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مریم معزی


استادیار تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد

 
مدیر تولید: رضا حسینی
ویراستار: اکرم نوری
نسخه‌پرداز: شایا شهوق
صفحه‌آرا: الهام صابری امیری
طراح جلد: مجید اکبری‌ کلی
 
چاپ‌خانه: پردیس دانش، تیراژ: 500 نسخه، بها: 12000تومان
نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی، صندوق پستی 6419 - 14155
تلفکس:88612870 ، پست ‌الکترونیک: eco.socialhistory@ihcs.ac.ir
پایگاه اینترنتی: http://economichistory.ihcs.ac.ir
 
این نشریه حاصل فعالیت علمی مشترک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایرانی تاریخ است و به ‌استناد نامة شمارة 77660/3 مورخ 10/4/1391کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شمارة اول بهار و تابستان 1391، رتبة علمی ‌ـ ترویجی دریافت کرده است.
این نشریه در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری به نشانیwww.ricest.ac.ir  و در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی www.sid.ir نمایه می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Information page

چکیده [English]

Pažuheš-Nâme-ye Târix-e
Ejtemâ’i va Eqtesâdi

(Socio Economic History Studies)
Biannual Journal
Volume 2, Number 1, Spring & Summer 2013
Concessionaire: Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Director in Charge & Editor-in-Chief: Shahram Yousefifar
Executive Manager: Azam Riahi
 
Editorial Board
Ahmad Badkoobeh Hazaveh


Associate Professor, University of Tehran
Safoura Boroumand


Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
Abolhasan Fayyaz Anoush


Assistant Professor, University of Isfahan
Mohammadali Kazembeygi


Associate Professor, University of Tehran
Seyyed Ahmadreza Khezri


Professor, University of Tehran
Maryam Moezzi


Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Naser Takmil Homayoon


Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
Seyyd Rahim Rabbanizadeh


Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
 
Managing Editor: Reza Hosseini
Editor: Akram Noori
Proofreader: Shaya Shahvagh
Layout: Elham Saberi Amiri
Cover Designer: Majid Akbari Kolli
 
Mailing Address
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
P.O.Box: 14155-6419, Iran, Tehran
Tel.Fax: (98) 021-88612870, Email: eco.socialhistory@ihcs.ac.ir
http://economichistory.ihcs.ac.ir