نویسنده = زهره چراغی
تعداد مقالات: 1
1. موقوفات زنان یزد از عصر پهلوی تا عصر حاضر (از سال 1305ه.ش تا 1394ه.ش)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-34

زهره چراغی؛ صفا زارع سنگدرازی