سردبیر


نیره دلیر دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ

مدیر مسئول


صفورا برومند استادیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ

اعضای هیات تحریریه بین المللی


احمد سیف Course Leader and Lecturer in Political Economy at Northeastern University London

تاریخ اقتصادی، اقتصاد سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


شروین فرید نژاد استاد دانشگاه هامبورگ آلمان

تاریخ ایران، تاریخ اقتصادی، فرهنگ و زبان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عادل هاشم علی استاد دتاریخ دانشگاه بصره

تاریخ خاورمیانه، تاریخ اقتصادی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


تورج دریایی استاد دانشگاه اروین کالیفرنیا

مطالعات تاریخ وفرهنگ ایران، تاریخ اقتصادی ایران باستان

اعضای هیات تحریریه


حسین آبادیان استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

تاریخ اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی ایمان پور استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ باستان

اعضای هیات تحریریه


احمد بادکوبه هزاوه دانشیار گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

اعضای هیات تحریریه


سید احمدرضا خضری استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

اعضای هیات تحریریه


شهرام یوسفی فر استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

تاریخ اجتماعی و اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


شهرام جلیلیان استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ باستان

اعضای هیات تحریریه


علی رضا ملایی توانی استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ ایران دوره اسلامی

اعضای هیات تحریریه


ابوالحسن فیاض انوش دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

تاریخ اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


محمد علی کاظم‌بیگی دانشیارگروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تاریخ اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


سید بیوک محمدی استاد گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علوم اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


سید حسین میرجلیلی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اقتصاد، تاریخ اقتصادی

اعضای هیات تحریریه پیشین


زنده یاد ناصر تکمیل‌همایون استاد/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ اجتماعی

  • .
  • eci.socialhistoryihcs.ac.ir
  • 88046891

مدیر داخلی


اعظم ریاحی دکتری تاریخ ایران اسلامی

تاریخ ایران اسلامی

  • .
  • eco.socialhistoryihch.ac.ir
  • .

سرویراستار


رضا حسینی سرویراستار

فلسفه

  • rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد


صدیقه صادقی مکی ویراستار ارشد

باستان شناسی

  • sadeghi.makiihcs.ac.ir