رابطۀ دانش اقتصاد با دانش تاریخ در برنامه آموزشی دورۀ کارشناسی رشته تاریخ

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار پژوهشکده تاریخ/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرههنگی

چکیده

شکست تخصص‌گرائی افراطی و ظهور خلاءهای بزرگ در مرز دانش‌های همجوار، مطالعات بین‌رشته‌ای را گریزناپذیر ساخته است. تاریخ در زمرۀ آن دسته از رشته‌های دانشگاهی است که از ظرفیت‌های بالای میان‌رشته‌ای با سایر رشته‌های علوم انسانی برخوردار است. از همین‌رو، می‌توان پیوند عمیقی میان رشتۀ تاریخ با علم اقتصاد از نظر موضوعی، معرفتی و روشی برقرار کرد. تا چند دهه پس از تأسیس رشته تاریخ هیچ درسی با رویکرد علم اقتصاد به درون برنامه‌های آموزشی رشتۀ تاریخ راه نیافت. بنابراین، مساله این است که تعاملات دانش تاریخ با علم اقتصاد در برنامۀ آموزشی دورۀ کارشناسی رشتۀ تاریخ از ابتدا تا کنون چگونه نگریسته شده و این تعامل در گذر زمان چگونه تحول یافته و چه عواملی در شکل دادن به آن مؤثر بوده است؟ نگارنده با روش توصیفی- تبیینی می‌کوشد نسبت دانش تاریخ و علم اقتصاد را از حیث کاربست مفاهیم و مباحث خاص علم اقتصاد در سرفصل‌های برنامۀ آموزشی رشتۀ تاریخ مورد ارزیابی قرار دهد و با سنجش و تحلیل بسامد این مفاهیم، جنبه‌ای از این تعامل را نشان دهد. نتیجۀ این تحقیق گویای آن است که جایگاه علم اقتصاد در روند برنامه‌ریزی آموزشی رشته‌ی تاریخ به ویژه پس از استقلالش از جغرافیا تا امروز در پی هر بازنگری همواره روندی رو به رشد یافته است. هرچند در فضای پس از انقلاب و متأثر از آموزه‌های انقلاب فرهنگی این پیوند کاهش یافت اما در آخرین بازنگری که در سال 1375 صورت گرفت حجم درس‌های هم‌پیوند با دانش اقتصاد و کاربرد واژگان و مفاهیم آن افزایش چشمگیری یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of economics place in educational programs of History's discipline to licentiate's degree from interdisciplinary researches

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

Abstract
There are deep relations between History and humanities especially economics and History via interdisciplinary studies from methodic and epistemic and research subjects. Any lessons didn't was with economics approach in History discipline's program for several decades. Therefore that is question that how did been interactions between History and in educational programs of History discipline from establishment since now? How was changed this interactions in during times? What were factors important at this way? This article attempted shoed whit explanation method analyzed relation between History and economics from aspect function's concepts and subjects of economics and measurement and analyzing these interactions. This research concluded economics place increased in educational programs of History discipline after every review. So social science's maters increased upper surface in last review.
Key words: History's discipline, economics, in educational programs, interdisciplinary studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: History's discipline
  • Economics
  • in educational programs
  • Interdisciplinary studies

دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16
پاییز و زمستان 1398
صفحه 1-22
  • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1398