دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1398 
6. نگرشِ کدخدایانِ مناطقِ شمالی فارس نسبت به اجرای قانون اصلاحات ارضی

صفحه 1-30

رضا معینی رودبالی؛ محمد کشاورز بیضایی؛ محمد مهدی روشنفکر