نویسنده = عباس احمدوند
تعداد مقالات: 3
1. شیوه های معیشت صوفیان در ایران قرون میانه (5 – 7 هجری)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-82

زهیر صیامیان گرجی؛ عباس احمدوند؛ سمیه شیرین عظیمی


3. نقش قهرمانه‌ها در عصر دوم عباسی (232 - 334‎ ق)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-17

عباس احمدوند؛ زهرا امیری