نویسنده = هیرو عیسوی
تعداد مقالات: 1
1. سیاست‌های اقتصادی نظام‌های حکومتی سامانی و غزنوی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-125

سید محمد نوع پسند؛ هیرو عیسوی