دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-119 (بهار و تابستان) 
6. منصب داروغه در دورة صفویه

صفحه 97-119

شهرام یوسفی‌فر؛ محمد بختیاری