دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-200 
4. تحولات جمعیتی شهر قم در دوره ناصری( 1264 -1313ق) با استناد به سرشماری محمد تقی ارباب

صفحه 55-70

حسین احمدی رهبریان؛ محسن روستایی؛ حسن زندیه؛ سید حسن قریشی کرین