دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-180 
3. نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در گسترش طب نوین در ایران عصر قاجار

صفحه 83-105

ولی اله قهرمانی اصل؛ میر اسد اله صالحی پناهی؛ ناصر صدقی؛ شهرزاد ساسان پور


4. بررسی جایگاه علم طب و طبابت در دوره ناصری

صفحه 25-38

حسن زندیه؛ حسین احمدی رهبریان؛ محمد خان احمدی


5. شیوه های معیشت صوفیان در ایران قرون میانه (5 – 7 هجری)

صفحه 57-82

زهیر صیامیان گرجی؛ عباس احمدوند؛ سمیه شیرین عظیمی