پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (SEHS) - نمایه نویسندگان