نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسلامی، دانشکدة علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

2 کارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسلامی، دانشکدة الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

مَنجنیق، به‌منزلة سنگین‌ترین سلاح جنگی، در قرون میانة اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار بود. از این سلاح برای کوبیدن دیوارهای دفاعی و نفوذ به داخل شهرها استفاده می‌شد. در نخستین فتوحات اسلامی، منجنیق شکل ساده‌ای داشت؛ اما با گذشت زمان و به ‌موازات تکامل و افزایش استحکام حصارهای دفاعی شهرها، منجنیق‌ها نیز روزبه‌روز تغییر کردند و تکامل یافتند؛ تا آن‌جا که در دورة اموی منجنیق‌های نفت‌انداز و آتشین ساخته شدند و در دورة عباسی، منجنیقیون به صنفی مشخص و با وظایف معلوم در سپاه بدل شدند. در نوشتار حاضر، به تاریخچة این سلاح سنگینِ پرتابی و نیز تحولات آن تا پایان دورة عباسی می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Review of Developments in the Application of Catapult in Wars during the Islamic Periods

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nour Mohammadi Najafabadi 1
  • Hossain Biatloo 2

1 M.A in history and civilization of Islamic nations, International University Imam Khomeini

2 M.A in history and civilization of Islamic nations, University of Tehran

چکیده [English]

Being one of the heaviest weapons, mangonel (Manjanik)  was considered as an important weapon of war during the Islamic median ages. It was used to beat and infiltrate defensive city walls. The mangonel (Manjanik) was simple during the early Islamic conquests, but over time and with the increased strength and parallel evolution of the city’s defensive walls, mangonel (Manjanik)  also increasingly changed and evolved; to the extent that during the Umayyad period, oil and fire mangonel (Manjanik) were created and during the Abbasid period, the Manjanikeeyoon became a known caste with specific responsibilities for the Army. In the present paper we will be studying the history of this heavy launch weapon and its developments till the end of the Abbasid period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mangonel (Manjanik)
  • Weapons
  • Seige
  • Conquests
  • Umayyads
  • Abbasids
  • War