نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته تاریخ، دبیر آموزش و پرورش یاسوج ،یاسوج، ایران

2 کارشناسی تاریخ،دبیر آموزش و پرورش بویراحمد ، بویراحمد,ایران

3 کارشناسی ارشد تاریخ،دبیر آموزش و پرورش بویراحمد ،بویراحمد، ایران

چکیده

چکیده
دوره ناصری را می توان از مهمترین مقاطع تاریخ ایران به حساب آورد. در این دوره ارتباط گسترده با اروپا موجب بیداری ایرانیان می شد. آگاهی از تحولات اروپا باعث گردیده بود، تحول خواهان ایرانی خواستار تقویت ابزارهای ارتباطی برای کسب مؤلفه های توانمندی اروپائی ها شوند. مطبوعات می توانستند نقشی تعیین کننده در بیداری ایرانیان و انتقال مبانی مدرنیسم برعهده گیرند. این پژوهش بر آن است تا از منظر اختر به اهمیت مطبوعات در امر نوسازی ایران بپردازد و مشخص کند که مطبوعات در چه جنبه هایی می توانستند به نوسازی ایران کمک کنند؟یافته های پژوهش نشان می دهد روزنامه اختر با استفاده از فضای استانبول و آشنایی با تحولات اروپا نقشی تعیین کننده در معرفی مدرنیسم داشت. از منظر گردانندگان روزنامه اختر، مطبوعات ضمن آنکه منجر به آشنایی با تحولات سایر کشورهای مترقّی می شدند، زمینه ی تعمیم دانش را تسهیل کرده و در امور داخلی نیز با محافظت از قوانین، نخستین واسطه انجام اصلاحات و زبان ملّت در ترقّی کشور معرفی می شدند.
در پژوهش پیش رو تلاش خواهد شد تا بر اساس مندرجات روزنامه اختر به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی جایگاه مطبوعات در نوسازی ایران پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The approach of Akhtar newspaper (1314 AH-129 AH) to the status of the press in the modernization of Iran.

نویسندگان [English]

  • darush gholami 1
  • mehrnaz Abravan 2
  • Aftab gholami 3

1 M.A in history, Boyer Ahmad Education center, Yasuj , Iran

2 B.A in history, Boyer Ahmad Education center, Yasuj.Iran

3 M.A in history, Boyer Ahmad Education center, Yasuj. Iran

چکیده [English]

Abstract
The Nasiri period can be considered one of the most important periods in the history of Iran. During this period extensive contact with Europe awakened the Iranians. Awareness of the developments in Europe had caused the Iranian revolutionaries to call for the strengthening of the means of communication to acquire the components of the power of the Europeans. The press could play a decisive role in awakening Iranians and transmitting the foundations of modernism. From Akhtar's point of view, this study aims to address the importance of the press in the modernization of Iran and to determine in what aspects the press could contribute to Iran's modernization. European developments played a decisive role in introducing modernism. According to the editors of Akhtar newspaper, the press, while leading to the development of other developed countries, facilitated the generalization of knowledge and in domestic affairs, by protecting the law, was introduced as the first mediator of reforms and the language of the nation in the country's progress. In the present study an attempt will be made to examine the position of the press in the modernization of Iran in an analytical descriptive manner based on the contents of the Akhtar newspaper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nazarene Period
  • Akhtar Newspaper
  • Press
  • modernization
  • Europe

ازکیا،مصطفی(1381): جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی ایران، تهران،اطلاعات.

اعتمادالسلطنه، محمد حسن (1389): روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، تهران، امیر کبیر.

اورسل، ارنست(1382):سفرنامه، ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران، پژوهشگاه علوم  انسانی و مطالعات فرهنگی.

آدمیت، فریدون (2536): اندیشه ترقی و حکومت قانون، تهران، چاپ خانه سپهر.

آدمیت، فریدون (1340): فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت،تهران،تابان.

آرین پور،یحیی(1355): از صبا تا نیما،ج1،تهران،انتشارات کتابهای جیبی.

بیانی،خانبابا(1375): پنجاه سال تاریخ ناصری،ج3،تهران،نشر علم.

پروین،ناصرالدین(1377): تاریخ روزنامه نگاری ایرانیان و دیگر پارسی نویسان،ج1،تهران،نشر دانشگاهی.

جعفری خانقاه،مهدی(2004): دو قرن با مطبوعات فارسی زبان چاپ خارج از کشور در قاره آسیا، ج:1، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی.

رئیس نیا،رحیم (1374): ایران و عثمانی در آستانه  قرن بیستم،ج1،چ2، تهران، ستوده.

شمیم، علی اصغر(1374): ایران در دوره سلطنت قاجار،چ10،تهران،مدبر.

صدر هاشمی،محمد(1363): تاریخ جراید و مجلات ایران، ج:1،اصفهان، بی نا.

غلامی،داریوش(1397): ترقی خواهی عصرناصری به روایت روزنامه اختر، تهران، مورخان.

محبوبی اردکانی،حسین(1370):تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، ج1،چ2، تهران، دانشگاه تهران.

محبوبی اردکانی،حسین (1376): تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران،ج2،چ2،تهران،دانشگاه تهران.

محیط طباطبایی(1366): تاریخ تحلیلی مطبوعات،تهران، بعثت.

نصری،عبدالله(1390): رویارویی با تجدد،ج1،چ2،تهران، نشرعلم.

ورهرام،غلامرضا(1385): نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار،تهران،معین.

روزنامه اختر،س 1 ، شماره های1، 4، 5، 8

روزنامه اختر،س 2  ، شماره های 14، 17، 37، 51

روزنامه اختر،س3 ، شماره های 4 ،5، 18، 24، 45،

روزنامه اختر،س 4 ، شماره های 15، 29، 32، 34، 40، 43، 44

روزنامه اختر،س 5 ، شماره های16، 25، 43،50

روزنامه اختر،س6 ، شماره های7، 20

روزنامه اختر،س 9 ، ش11

روزنامه اختر،س 14، ش29

روزنامه اختر،س 15 ، ش14

روزنامه اختر،س  16    ،ش41

روزنامه اختر،س 17، ش1

روزنامه اختر،س 20، شماره های2ضمیمه،7، 22، 41