نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ/ دانشگاه لرستان

2 کارشناس‌ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه لرستان

چکیده

دولت پهلوی اول، از طریق تخصیص اعتبارات مالی لازم می‌کوشید تا برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد نظر خود را در لرستان به عنوان یک منطقه با ویژگی‌های خاصِّ، محقق سازد. در این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی، نحوة توزیع اعتبارات مالی در لرستان در عهد پهلوی اول مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در دوره پهلوی اول، ارتش به عنوان مهم‌ترین نهاد جهت تحقق اهداف دولتی در لرستان به شمار می‌رفت. در نتیجه، اجرای برنامه‌های دولتی و توزیع اعتبارات مالی در این منطقه عمدتاً متکی بر ارتش و فرماندهان نظامی بود که عموماً اعتبارات دریافتی را در اموری چون جذب عشایر لرستان، پرداخت حقوق افسران ارتش، تأمین تدارکات نظامیان، تأسیس مدارس عشایری و احداث  سازه‌های نظامی استفاده نمودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Distribution of financial credits in Lorestan During the Pahlavi I Period

نویسندگان [English]

  • mohsen rahmati 1
  • Mohammad Dalvand 2

1 Associate professor of history department/ Lorestan University

2 M.A inHistory of Islamic Iran, Lorestan University

چکیده [English]

Allocating financial resources to Lorestan as a region with specific characteristics, the government, in the first Pahlavi period, was attempting to performits desired social, economic, and cultural programs. By a descriptive-analytical method, this paper seeks to examine the distribution of financial credits in Lorestan during the first Pahlavi period. The results show that the distribution of financial credits in the area wasmainly reliedon the army and military commanders who generally used received credits insuch matters as attracting the nomads of Lorestan, paying military officers' salaries, providing military supplies, establishing nomadic schools and building military structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lorestan
  • Financial Credits
  • Army
  • First Pahlavi
  • Nomad accommodation

آبراهامیان، یرواند (1392). ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمد‌ ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.

 آبراهامیان، یرواند (1389). تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.

ادموندز، جان سیسیل (1362). یادداشتهای سفر لرستان، ترجمه سکندر امان‌اللهی بهاروند، تهران: آرون.

اردلان، عزالممالک (1383). خاطرات حاج عزالممالک اردلان، به کوشش باقر عاقلی، تهران: نامک

امان‌اللهی بهاروند، سکندر(1391). «رضاشاه و لرها»، مجموعه مقالات ، خرم آباد: اردی بهشت جانان.

امیراحمدی، احمد (1373 الف). اسناد نخستین سپهبد ایران، به کوشش سیروس سعدوندیان، تهران: مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی.

امیراحمدی، احمد (1373ب).خاطرات نخستین سپهبد ایران، به کوشش غلام‌حسین زرگری‌نژاد، تهران: مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی.

ایزدپناه، حمید (1378). تاریخ و جغرافیای اجتماعی لرستان، تهران: سازمان میراث فرهنگی.

ایوانف، م.س (1356). تاریخ ایران نوین، ترجمه هوشنگ تیزابی و حسن قائم پناه، تهران: حزب توده.

بهرامی، روح‌الله (1377). «سیاست قومی پهلوی اول در قبال قوم لر»، فصلنامه مطالعات راهبردی، س1، شماره1، ص125-85.

پهلوی،رضاشاه (1303). سفرنامه خوزستان، تهران: مرکز پژهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی.

تاریخ ارتش نوین ایران از1300- 1320، ج1، (بی‌تا) تهران: ستاد بزرگ ارتشتاران.

دالوند، حمیدرضا (1385). انقلاب اسلامی در لرستان، ج1، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

دالوند، حمیدرضا (1388). تاریخ و معماری دژ شاپورخواست، تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری.

رحمتی، محسن و محمد دالوند (1396). «نقش خوانین و متنفذین در برقراری امنیت در لرستان در عهد پهلوی اول»، فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره اول، ص153-137.

رزم‌آرا، علی (1393). خاطرات و اسناد سپهبد حاج علی رزم‌آرا، به کوشش کامبیز رزم‌آرا و کاوه بیات، تهران: پردیس دانش.

روستایی، محسن (1379). اعتضاد فرهنگ، تهران: علوم و فنون.

ستوده، یداله (1388). شورش لرستان، لرستان به روایت اسناد، خرم‌آباد: شاپورخواست.

سراجی، روح‌الله (1388). نیم قرن خاطرات یک معلم، خرم‌آباد: شاپورخواست.

شاه‌بختی، محمد (1373). عملیات لرستان، اسناد سرتیپ محمدشاه بختی (1306و 1303)، به کوشش کاوه بیات، تهران: شیرازه.

غضنفری امرایی، اسفندیار (1393). تاریخ غضنفری، به کوشش اسعد غضنفری و یدالله  ستوده، خرم‌آباد: شاپورخواست.

غنی، سیروس (1378). ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی‌ها، ترجمه حسن کامشاد، تهران: نیلوفر.

فراهانی، حسن(1385).روزشمار تاریخ معاصر ایران، ج2، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

فرمانفرما، عبدالحسین میرزا (1366). گزیده‌ای از مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا، ج2، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران.

فوران، جان (1390). مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران: خدمات فرهنگی رسا.

قاسمی، فرید (1378). خرم‌آبادشناسی، ج3، خرم‌آباد: افلاک.

قاسمی، فرید (1390). اسناد خرم‌آباد، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

قراگوزلو،غلامحسین(1388). جنگهای لرستان، تهران: اقبال.

کاسب، عزیزاله (1368). منحنی قدرت در ایران، تهران: چاپ تابش.

کسروی، احمد (1390). تاریخ مشروطه ایران، تهران: نگاه.

کرونین، استفانی (1377). ارتش و حکومت پهلوی، ترجمه غلام‌رضا علی بابایی، ویرایش محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: خجسته.

کرونین، استفانی (1387). رضاشاه و شکل‌گیری ارتش نوین، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: جامی.

محمدی، ماشاءالله (1379). خاطرات من از خرم‌آباد قدیم، خرم‌آباد:‌ افلاک.

مینورسکی، ولادیمیر (1395). رساله لرستان و لرها، ترجمه سکندر امان‌اللهی بهاروند و لیلی بختیار، تهران: آرون.

والیزاده معجزی، محمدرضا (1383). تاریخ لرستان روزگار پهلوی، ویرایش غلامرضا عزیزی، تهران: حروفیه.

یکرنگیان، میرحسین (1326). گلگون کفنان، گوشه‌ای از تاریخ نظامی معاصر، تهران: معاصر.

 مجموعه اسناد

آرشیو اسناد و کتابخانه ملی ایران شماره بازیابی، 290577، 12099- 240، 29727717، 297037880،

6-636/1-293.

آرشیو سازمان اسناد ملی غرب کشور/ همدان، شماره‌های بازیابی 103/280/91، 62/280/91، 57/280/91، 40/280/91، 147/280/91، 108/280/91، 111/280/91، 2/280/91، 59/280/91، 150/280/91.

اسناد نصرت اسکندری،لرستان، خرم آباد.

روزنامه‌ها

اطلاعات، سال سوم، 19 آذر 1307، شماره651.

اطلاعات، سال هفتم، 12 تیر 1311، شماره 2226

حبل‌المتین، سال سی و ششم، 25 اردی‌بهشت 1307، شماره23.

حبل‌المتین، سال سی و هفتم تیرماه 1308، شماره 24 و 25.

حبل‌المتین، سال سی و هفتم، 2 مهر 1308، شماره 41 و 41.

ناهید، سال هفتم، 17فروردین 1307، شماره14.

مصاحبه

مصاحبه با آقای نجم‌الدین مصدق، لرستان، 26/9/1395.