"تاریخ سیاسی جدید" به مثابه روش

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ /پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

«تاریخ سیاسی جدید»، رویکردی مفهومی و روش‌شناختی به حوزه تاریخ است که با شکل‌گیری دانش تاریخ در عرصه تاریخ‌نگاری جدید شکل گرفت و در نیمه دوم قرن بیستم، به یک جریان تقریبا عمومی تبدیل شد. یکی از گفتمان‌های رایج در تاریخ سیاسی تفاوت بین تاریخ سیاسی «جدید» و سنتی است. بحث های موضوعی/مفهومی، مطالعاتی و روش‌شناختی در این رابطه قابل طرح  است و می‌تواند به تعریف و تعمیق مطالعات و بررسی های «تاریخ سیاسی جدید» و  در نتیجه، حرکت مناسب در مسیر  این گرایش کمک کند. بررسی  داده‌ها موبد آن است، با وجود سابقه گسترده در نگارش متون تاریخ سیاسی، چارچوب‌دهی مفهومی و روش‌شناختی در تاریخ سیاسی به معنای عام آن صورت نگرفته و این بی‌توجهی به «تاریخ سیاسی جدید» نیز سرایت کرده است. پژوهش حاضر در پی گشایش مدخلی در حوزة تاریخ سیاسی جدید و پیدایی افق‌های آن است. مبنای این پژوهش بررسی منابع پرداخته‌شده به موضوع «تاریخ سیاسی جدید» است؛ چرا که در «تاریخ سیاسی جدید»، افق‌های تازه‌ای در حوزه تاریخ سیاسی مثل بازنگری در معنا و قلمرو امر سیاسی، مباحث و موضوعات فرهنگی و زبانی و تاثیرات آن در تاریخ سیاسی و شکل‌گیری موضوعاتی چون مشارکت سیاسی گسترده اجتماعی، هویت‌های عمومی و ملی اجتماعی، فلسفه تاریخ  جدید و تاثیر آن بر حوزه سیاست  و غیره قابل بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

‘New Political History’ as a Method

نویسنده [English]

  • Abdolrahman Hassanifar
Assistant Professor of history, Research Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

‘New political history’ is a conceptual and methodological approach to the field of history, which was shaped by the formation of the science of history in the field of new historiography, and in the second half of the twentieth century it became a general public movement. One of the most common discourses in political history is the difference between ‘new’ and ‘traditional’ political history. Thematic, conceptual, methodological and theoretical discussions can be developed in this regard and can help to define and deepen the studies of ‘new political history’.The data show thatdespite the long history of writing political history texts, the conceptual and methodological framework of political history has not been shaped yet in a general sense, and this negligence has also affected the ‘new political history’. The present study is aimed at introducing an entry in the field of new political history and at finding its horizons. This study has examined the resources on the ‘new political history, in which on canconsider new horizons in the field of political history, such as reviving the meaning and scope of political affairs, cultural and linguistic issues, and their effects on history Politics, and the formation of topics like widespread political participation, public and national identities, the philosophy of modern history and its impact on politics, etc., can be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History
  • political history
  • new political history
  • methodology of political history
  • concepts of new political history
استنفورد، مایکل(1384).درآمدی بر تاریخ پژوهی، ترجمه مسعود صادقی، تهران:انشارات سمت و دانشگاه امام صادق(ع).

استنفورد، مایکل(1382).درآمدی بر فلسفه تاریخ، ترجمه احمد گل محمدی، تهران:نشر نی.

ایگرس، گئورک(1389).تاریخ نگاری در سده بیستم.ترجمه عبدالحسین آذرنگ.تهران:سمت.

حسنی فر،عبدالرحمن ، (1394)، طرح پژوهشی تاریخ سیاسی جدید، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رحمانیان،داریوش( 1389).«پیدایش تاریخ اجتماعی» کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،شهریور.

گفتگوهایی در باب تاریخ شناسی و تاریخ نگاری(1391).گفتگو با داریوش رحمانیان، حسینعلی نوذری و دیگران.به کوشش حسن حضرتی و عباس برومند اعلم.تهران:انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام

http://www.historycooperative.org/journals/ht/39.4/sklar.html

Tosh, John, ”The Pursuit of History”, 2nd edition, London Group UK Limited, USA, 1991,

Epstein, James, “New directions in political history”, Journal of British Studies41 (2002), pp255-259.

Lawrence, Jon, “political history”, in Stefan Berger, Heiko Feldner and Kevin Passmore (eds), writing History: Theory and Practice (London, 2003) pp180-202.

Pedersen,Susan,”What is political history now?”In David Cannadine (ed), what is History Now? (Basingstoke, 2002), pp36-56.

Shade,William G,is there a new political history?, in Jeffrey Pasley,Andrew Robertson and David Waldstreicher(eds.),beyond the Founders :New Approaches to political history of the early American Republic(chapel Hill,2004).

Wahaman, Dror,”The new political history: a review essay”, Social history 21(1996), pp343-353.

How important is the new political history?www.scribd.com/doc/503281/how-important-is-the-new-political-history

www.ehow.com/info_8461540_diffrent-kind-history.html.

http://encycl.opentopia.com/term/historiography

Kazin,Michael,Press.priceton.edu/chapters/p9518.pdf

Fielding,steven.“Politicalhistory”.www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/political_history.html

http://en.wikipedia.org/wiki/political_history

http://www.unizar.es/historiografias/numeros/2/2.pdf

Robinson, James Harvey1965.The new history: Essays illustrating the modern historical outlook, Free press

http://encycl.opentopia.com/term/politicalhistory

http://en.wikipedia.org/wiki/Political_history

http://www.historytoday.com/kathleen-burk/what-political-history

http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/political_history.html

Lawrence Black (2003). 'What kind of people are you?' Labour, the people and the 'new political history'. In Interpreting the Labour Party: Approaches to Labour Politics and History. John Callaghan, Steve Fielding & Steve Ludlam Manchester: Manchester University Press. 23-

http://www.bl.uk/reshelp/atyourdesk/docsupply/help/terms/index.html

en.wikipedia.org

www.ehow.com/info-difrent kind of history.html

http://www.cqpress.com/product/Encyclopedia-of-US-Political-History.html

www.press.princton.edu/chapters/p9518pdf

http://www.bl.uk/reshelp/atyourdesk/docsupply/help/terms/index.html