تعداد مقالات: 102
51. شیوه های معیشت صوفیان در ایران قرون میانه (5 – 7 هجری)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-82

زهیر صیامیان گرجی؛ عباس احمدوند؛ سمیه شیرین عظیمی


54. تأثیر تقابل سنّت و تجدّد بر سینمای ایران در عصر پهلوی دوم(سال‌های 1332-1357ش)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-68

جهانبخش ثواقب؛ پروین رستمی؛ روح الله بهرامی؛ محسن رحمتی


55. درآمدی بر صنعت بافندگی یزد در عصر صفوی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-65

علی‌اکبر تشکری بافقی


56. وضعیت اقتصادی اصفهان در دوران آل‎بویه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-67

علی غلامی فیروزجائی؛ محسن پرویش


57. بررسی ساختار های اقتصادی ارداویرافنامه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-72

علی ربیع زاده؛ میرزا محمد حسنی


58. تحولات جمعیتی شهر قم در دوره ناصری( 1264 -1313ق) با استناد به سرشماری محمد تقی ارباب

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-70

حسین احمدی رهبریان؛ محسن روستایی؛ حسن زندیه؛ سید حسن قریشی کرین


59. سلامت و باورهای عامیانه در عصر قاجار

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-75

سمیه سادات شفیعی


62. جایگاه خوارزم در جغرافیای اقتصادی جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-77

کوروش صالحی؛ محرم قلی زاده


64. ساختار نهاد قضاء در دو سده ی پایانی خلافت عباسیان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-92

مجتبی گراوند؛ مهرداد فلاحی


65. تأثیر جغرافیای اقتصادی قهستان در مناسبات نزاریان و سلجوقیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-88

سید‌محمدرضا سادسی؛ محمدحسن الهی‌زاده


67. تغییر و تحول اصطلاح «استصوابیات» درنظام اداری و مالی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 107-123

الهه محبوب فریمانی؛ مهری ادریسی


68. بازتاب ساختار سیاسی اجتماعی بر روند سکونت توس کهن در اواخر دوره ساسانی و اوایل اسلام

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-23

حسین کوهستانی اندرزی؛ جواد نیستانی


69. جایگاه اجتماعی طریقت قادریه از پیدایش تا پایان دورۀ صفوی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-88

حمید حاجیان‎پور؛ هادی پیروزان


71. تحلیل و بررسی جایگاه شکار سلطنتی و کارکردهای متنوع آن در عصر صفوی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-99

رضا دریکوندی؛ مصطفی ندیم


73. اوضاع اقتصادی خراسان در عهد سلطان ابوسعیدگورکان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-92

محسن رحمتی


74. اتهام به الحاد و مصادیق آن در دوران سلجوقیان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-95

رقیه واحددرآبادی؛ صفورا برومند


75. واکنش تجار در برابر قانون تحدید تریاک براساس اسناد مجلس شورای اسلامی(1306- 1289ش/ 1927- 1910م)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-89

محمدرضا علم؛ فاطمه حاجی آبادی