پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (SEHS) - مقالات آماده انتشار