پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (SEHS) - شماره جاری