پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی (SEHS) - فهرست مقالات