1. تبیین پدیدۀ «اعتماد» به پیامبر(ص) در «شبکه اجتماعی» مسلمانان در مدینه؛ با ارائۀ الگوی پارادایمی بر اساس رویکرد روشی نظریۀ زمینه‌ای

فرخ السادات میرسعیدقاضی؛ شهلا بختیاری؛ علی محمد ولوی؛ فاطمه جمیلی کهنه شهری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 301-328

10.30465/sehs.2020.5558