نویسنده = سید‌محمدرضا سادسی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جغرافیای اقتصادی قهستان در مناسبات نزاریان و سلجوقیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-88

سید‌محمدرضا سادسی؛ محمدحسن الهی‌زاده