نویسنده = شهرام جلیلیان
تعداد مقالات: 1
1. ایران‌گرایی در اخبار الطِّوال ابوحنیفۀ دینوری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-42

شهرام جلیلیان