نویسنده = امیر آهنگران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش ماهی در تاریخ اجتماعی و اقتصادی عصر صفوی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

امیر آهنگران