نویسنده = داریوش نظری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان در شهرهای خراسان دوره تیموری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 263-290

مجتبی گراوند؛ داریوش نظری؛ راضیه فرستاده