نویسنده = بهزاد اصغری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی ـ سیاسی امرای نظامی سلجوقی در گرایش‌های سیاسی امرا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 111-136

شهرام یوسفی‌فر؛ بهزاد اصغری