نویسنده = زهرا اسکندری فرد
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت امنیت عمومی در سال های اشغال نظامی ایران توسط متفقین (شهریور 1320 – شهریور1324)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-124

سیدمحمدحسین محمدی؛ زهرا اسکندری فرد