نویسنده = عطالله حسنی
تعداد مقالات: 1
1. نمودهای ناپایداری اجتماعی در ایران در قرن هشتم هجری قمری در متون منظوم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-125

محسن لطف آبادی؛ اللهیار خلعتبری؛ عطالله حسنی