نویسنده = الهه محبوب فریمانی
تعداد مقالات: 1
1. تغییر و تحول اصطلاح «استصوابیات» درنظام اداری و مالی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 107-123

الهه محبوب فریمانی؛ مهری ادریسی