نویسنده = سمیه سادات شفیعی
تعداد مقالات: 2
2. سلامت و باورهای عامیانه در عصر قاجار

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-75

سمیه سادات شفیعی