نویسنده = میرزا محمد حسنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار های اقتصادی ارداویرافنامه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-72

علی ربیع زاده؛ میرزا محمد حسنی