نویسنده = حسن زندیه
تعداد مقالات: 1
1. نهضت کارخانه‌سازی و پیامدهای آن در عصر قاجار

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-55

حسن زندیه؛ مریم ثقفی