نویسنده = سعیده جباره
تعداد مقالات: 1
1. حمام و کارکردهای اجتماعی آن در سده‌های میانۀ تاریخ ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-109

امامعلی شعبانی؛ سعیده جباره